Naše Příběhy

Michal

"Asi rok jsem věnoval hle­dání prav­dy. Je Bůh nebo není? Protože jsem člověk, který více pře­mýšlí než dá na city, řekl jsem si, že pro­jdu znovu všec­hno co jsme se učili na gym­náziu a podro­bím to nové­mu zkou­mání. Začal jsem znovu pro­bír­at velký třesk, evo­lu­ci, bi­o­logii, fyziku a další. Jak jsem na in­terne­tu hle­dal infor­ma­ce, zjis­til jsem, že jsou dva tá­b­o­ry věd­ců. Jeden tvr­dí, že všec­hno je jen náh­o­da a další, že exis­tuje stvo­ři­t­el. Všec­hno co jsem četl mi vrtalo hlavou a nene­chalo mě to spát... 

Jak jsem víc a víc pro­nikal do po­znání složi­tos­ti světa okolo nás, uvě­do­moval jsem si pro­po­jenost mezi jednot­livý­mi ob­last­mi a postupně mi do­šlo, že ne­e­xis­tuje náh­o­da, která by "vy­tvo­ři­la" to co mohu vní­mat svými smysly a dokon­ce o tom pře­mýšlet. Všec­hno mi najednou do sebe zacvaklo a in­te­lektuálně jsem po­chopil, že něj­a­ký stvo­ři­t­el nejspíš bude exis­tovat a že žádné důkazy proti němu ne­mám. Pří­t­el­kyně mi ale stále poví­dala, že s ním můžu mlu­vit, že mě má rád a že chce abych ho po­znal. Lákalo mě to a tak jsem se roz­hodl, že Boha chci po­znat. Cho­dil jsem na kurz Alfa, kde mi křesťané vy­světl­ova­li jako to vlastně bylo a co mám uděl­at abych Boha po­znal. Zjis­til jsem, že jednám a žiju tak jak se to Bohu ne­lí­bí - po­znal jsem vlast­ní zkaženost.

Jednou odpo­ledne jsem po­zval Ježíše Kris­ta do svého živo­ta jako svého Pána a Vyku­pi­te­le. Když jsem to uděl­al, bre­čel jsem jako želva (což se mi moc ne­stává). Osobně jsem pro­žil dotyk Boha! Bylo to něco úžasného! Můj život se najednou začal měnit.Jednou když jsem stál u okna a znovu poku­řoval jointa, roz­hodl jsem se pře­dat tento pro­blém Bohu. Řekl jsem mu, že jsem spoutaný touhle věcí, že už takhle dál ne­můžu žít, že už to nechci. Vylil jsem mu svoje srd­ce. V tu chví­li se nic zvlášt­ního ne­stalo, ale druhý den jsem zjis­til, že nemám vůbec žád­nou touhu si toho jointa dát! Jsem svo­bodný!

Od té doby jsem se zpátky k hulení ne­vrá­til. Jsem oprav­du svo­bodný! Bůh mě změnil ze­vnitř! Po­znal jsem a dále po­znávám jak je Bůh užasný. Už bych se nikdy nechtěl vrá­tit do stavu hr­dého ate­is­ty - tak jsem byl plný hnusu a zkaženos­ti, spoután záv­i­lost­mi, beze smys­lu živo­ta.

Dne­ska je ze mě Boží dítě s živým vztahem se sa­mo­stným Stvo­ři­t­e­lem vesmíru, který mě mi­lu­je a touží i po tobě! Vím, že jsem byl stvo­řen pro vztah s Ním - bez toho bych nikdy nebyl v živo­tě spoko­jený a štastný."